Tvillingegården

Forretningsudvalget

 

 

Møde onsdag den 19.11.08 kl. 10-13.30

 

Dagsorden

 

1 Pavillon                                                                       Skitsetegningen positivt modtaget

Leif præsenterer skitse til pavillon                                     Erik drøfter den med de frivillige for at sikre,

                                                                                       at man vil være med til at udføre projektet.

                                                                                       Ved positiv holdning laver Leif tegninger og

                                                                                       priskalkulation.

                                                                                       Efterfølgende forelægges projektet for fonds-

                                                                                       bestyrelsen til godkendelse.

                                                                                       Gennemførelse af projektet er betinget af at

                                                                                       der skaffes midler fra fonde, firma m.v.

 

2 Lokalplan                                                                   Dialogen med Middelfart Kommune har

Orientering om skrivelse til og svar fra Teknisk                 været konstruktiv, og vi forventer et lokal-

Forvaltning vedrørende oplæg til lokalplan                        planforslag, der sikrer aktivitets- og                                                                                                                                                                                           udviklingsmuligheder på Tvillingegården.

 

3 Budgetopfølgning pr 1.11                                          Forventer et driftsoverskud på kr. 10-15.000

Erik orienterer, herunder om forventet årsregnskab.

 

 

4 Orientering om ansøgning til LAG                            Håber på positiv tilkendegivelse fra LAG

LAG Middelfart er endnu ikke officielt godkendt.             primo december og endeligt svar medio 

Forventes godkendt pr 1. dec, hvorefter vores                 februar.

Ansøgning kan behandles.

Flemming og Preben har været til møde med Jette

Erichsen og har efterfølgende uddybet og justeret

ansøgningen.

 

 

5 Projekt stalden                                                           Arbejdsplan er: nedvaskning af loft, isolering  

Flemming orienterer, herunder tidsplan                             af vægge, varmepumpe, rørføring.

Drøftelse af hvorledes vi forholder os i relation                  Varmepumpen er kun til opvarmning, ikke

til at der tidligst medio februar kan forventes svar              til brugsvand.

fra LAG.                                                                         Forud for start holder Flemming og Erik

                                                                                       møde med de frivillige om arbejdet.

                                                                                       Projektet starter i begyndelsen af januar, dog                                                                                                                                                                             først når vi har tilkendegivelse fra LAG.

 

 

6 Orientering fra Venneforeningen                              Har konstitueret sig. Se hjemmesiden

                                                                                       Er godt i gang med at forberede julemarkedet

                                                                                       Har planlagt at styne popler og æbletræer.

7 Tvillingen                                                                    Til foråret kalkes og træværk males.

Drøftelse af hvad der midlertidigt kan gøres ved                Kort drøftelse af mulig anvendelse, hvis

Bygningen så den ikke yderligere forfalder.                       der ikke skal være ferieboliger

                                                                                       Punkt på næste møde.

 

8 Ansøgning til LIP                                                       Der søges på Tvillingegårdens vegne til stort  

                                                                                       friluftsarrangement med musik m.v, ”Open .

                                                                                       air” for pensionister. Målet er at det bliver et

                                                                                       årligt arrangement.

9 Evt.

Fastsættelse af næste møde                                              Torsdag den 10.02.09