Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af møde mandag den 07.0.12  kl. 13.30

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1. Budgetopfølgning
Budgetopfølgning foreligger til mødet.
God overensstemmelse med budgettet
 
2.

Pavillon

Flemming orienterer om:

A tegninger

B Godkendelser/tilladelser

C Økonomi

D Gennemførelse af projektet

A Tegninger lavet af Axel Høyer. Stor tilfredshed med dem.

B Vi har modtaget dispensation fra fredningsnævnet. Klagefrist udløbet, vi har ikke hørt om indsigelser

   Landzonetilladelse givet – klagefrist udløber om 1 uge

   Byggetilladelse søges, når klagefrist er udløbet og der ikke er kommet indsigelser.

C Med forventet overskud fra Open Air i år er finansieringen helt sikker.-

D Den gamle sokkel kan fjernes allerede nu, de opmagasinerede vinduer kan males.

   Flemming laver materialeliste, så der kan indhentes tilbud fra min. 2 trælaster.

   Tagbeklædning bliver enten singlers eller tagpap – besluttes senere

   Gulv bliver enten fliser eller træ – besluttes senere   

 
3.

Open Air

Orientering

Billetsalget starter 28.5 kl 12 i forbindelse med arrangementet på Tvillingegården og på hjemmesiden

Fra 29.5 kan billetter købes de sædvanlige steder.

Program er sendt til opsætning og trykning, så det kan udleveres i forbindelse med billetsalget.

Alt forløbet planmæssigt – også budgettet.

Førstehjælp: Fleming kontakter Røde Kors

 
4.

Værkstedet

A Isolering af loft over smedeværksted

B Varmepumper

 

A Isolering er udført i forbindelse med opsætning af varmepumpe. Der er også opsat trappe og gangbro, så

  Loftet bedre kan udnyttes til lager.

B Varmepumperne er installeret og fungerer nu – efter lidt indkøringsvanskeligheder

 

 
5.

Jordvarme

Ansøgning sendt til Nordea

 

 

Ansøgningen sendt i slutningen af marts, og der er normalt op til 3 måneders behandlingstid. Så vi kan håbe på svar i slutningen af juni.

 
6. Evt.
 

Intet

 

     
  Preben