Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af Møde tirsdag den 10.03.09 2009  kl. 10.00-12.00

På Tvillingegården

   
Alle mødt  
   

Dagsorden

 
     
1.

Regnskab 2008

Erik gennemgår regnskabet på mødet

 

 

Årets resultat er tilfredsstillende
Dette resultat er primært fremkommet ved at der ikke har været nævneværdige vedligeholdelses- eller anskaffelsesudgifter.
Disse udgifter er blevet afholdt af Venneforeningen.
    Regnskabet anbefales til godkendelse i Fondsbestyrelsen.
    Erik sender regnskab til Fondsbestyrelsen
 
2. Budget 2009
Erik fremlægger forslag til budget på
mødet
Budget udarbejdet på baggrund af regnskabstal 2008. Med de kendte indtægter og de budgetterede udgifter er der er et overskud på kr. 100.
    Budgettet anbefales til godkendelse i Fondsbestyrelsen
    Erik senderbudget til Fondsbestyrelsen.
 
3. Annekset
Drøftelse af hvad vi skal foreslå Fondsbestyrelsen at der skal ske med annekset
Der var enighed om at anbefale følgende over for Fondsbestyrelsen:

Der er ikke økonomisk basis for at indrette ferieboliger/sommerhus

Husets ydre skal vedligeholdes, så der ikke sker yderligere forfald.

    Når pavillon og tilstødende lade er indrettet, vurderes det, hvilke behov der er for lokaler til yderligere aktiviteter med henblik på at udarbejde et projekt, der kan søges fondsmidler til.
 
4. Pavillonen
Hvis Leif er færdig med forslag, præsenterer han det på mødet.
Projekt ikke færdig. Aftalt at Leif kommer til næste forretningsudvalgsmøde,
 
5. Stalden
Status på projektet, herunder økonomien. – Flemming
Der er god overensstemmelse mellem bevilling fra AP Møller og faktisk forbrug.
LAG.
PH orienterede om at der  mellem lokal LAG og ministerium har været forviklinger i sagsbehandlingen, og det har bevirket, at ansøgningen endnu ikke er behandlet. Vi har mundtlig lovning på hurtig behandling, da vi er uden skyld i forsinkelserne.
  Indvielsen
Beslutning om hvordan den skal foretages og hvornår.

Indvielsen foretages onsdag den 22.04 kl 14.

Til indvielsen indbydes alle de frivillige, Fondsbestyrelsen, Forretningsudvalget og Venneforeningens bestyrelse med ledsager

   

Program:

Indvielse ved borgmester Steen Dahlstrøm - PH aftaler

Kaffebord – Madam blå

20 min underholdning. Den syngende Maler med Sigfred P program – Erik spørger/aftaler

    Der har været rettet henvendelse til APM fonden, men de kan ikke være til stede.
 
6. Open Air

Fioniafonden har bevilget kr 15.000

  Orientering

Der er truffet aftale med kunstnerne.

Arbejdsgruppen holder møde onsdag de. 11.3, hvor billetpriser fastsættes budget justeres

program planlægges

PR – skitse udarbejdes billetsalgssteder aftales

m.v.

 
7. Mødet med Fobdsbestyrelsen Drøftelse af om der er punkter ud over ovenstående dagsordenpunkter, som skal drøftes med Fondsbestyrelsen
    Dagsordenspunkterne 1, 2 og 3 til beslutning. Pkt.  5 og 6 til orientering
 
8. Venneforeningen
Orientering - Erik

Årets program udsendt

Deltagelse i foreningsdag på Kulturøen lørdag den28.03

Pens. Samvirke har indbudt til fest i Tivoli Friheden – overvejer at lave fælles bustur.

 
9. Evt. Teknisk Forvaltning har kvitteret for vores bemærkninger til Lokalplanforslaget og skrevet, at Lokalplanen ikke hindrer opstilling af bænke ved vandet, bare det ikke er permanent opstilling – og det er der jo ikke tale om.
     
 

Fastsættelse af næste møde

Tirsdag den 5. maj kl 10
     
  Preben